Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Launchbirds.com

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en koper.
1.2 Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Een overeenkomst komt tot stand indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, en de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod heeft bevestigt.
2.2 Launchbirds is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Launchbirds zonder opgave van redenen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Launchbirds is gerechtigd de inhoud van deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.
2.4 Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen door de koper zijn eerst van kracht na schriftelijke akkoordverklaring van de zijde van de verkoper. Indien verkoper niet binnen 15 werkdagen na het verzoek tot wijziging of annulering antwoordt, wordt verkoper geacht akkoord te zijn gegaan.
2.5 Indien een door de verkoper onder vermelding van de overeengekomen prijs en levertijd bevestigde order door de koper wordt geannuleerd, dan zal de verkoper, mits de annulering door hem wordt goedgekeurd, een vergoeding van kosten berekenen.
2.6 Alle afbeeldingen, foto’s en tekeningen met gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren op de internetsite van de verkoper gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt.
3.2 De door Launchbirds vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en verzendkosten.
3.3 Betaling dient te geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Launchbirds.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Launchbirds gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is Launchbirds gerechtigd de prijzen te verhogen. Alsdan bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Launchbirds.

Artikel 4. Levering
4.1 Tot productie van het (de) bestelde Launchbird product(en) wordt overgegaan zodra de betaling is geschied. Levertijd is ± 15 werkdagen (drie weken).
4.2 Aangezien de productie van de Launchbird producten maatwerk betreft, zijn de door Launchbirds opgegeven levertijden indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u dan ook geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.3 Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Launchbirds kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Launchbirds verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Disclaimer - Voorwaarden

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rust en op de door Launchbirds geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Launchbirds garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Herroepingsrecht
7.1 Launchbirds zal de door u gedane bestelling naar haar beste vermogen uitvoeren en daarbij alle zorgvuldigheid betrachten.
7.2 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Launchbirds daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, behoudens het in lid 1, 2, en 3 van dit artikel bepaalde, heeft Launchbirds de keuze de desbetreffende producten na retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Launchbirds te retourneren. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, de orginele beschermfolie niet van het (de) product(en) verwijderd is (zijn) (geweest), waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de koper komen.
7.4 Met inachtneming hetgeen is bepaald in artikel 4, draagt verkoper er zorg voor dat binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de verzendkosten aan de consument wordt terugbetaald.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Indien u in onverhoopt voorkomend geval schade mocht lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is Launchbirds uitsluitend aansprakelijk voor de directe geleden schade. De aansprakelijkheid van Launchbirds is daarbij beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Launchbirds, dan wel tussen Launchbirds en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Launchbirds, is Launchbirds niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Launchbirds.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Launchbirds in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Launchbirds gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Launchbirds kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Launchbirds schriftelijk opgave doet van een adres, is Launchbirds gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Launchbirds schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Launchbirds in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Launchbirds vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.3 Launchbirds is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar verkoper is gevestigd.